Chi tiết vui lòng tải theo link đính kèm: https://bit.ly/38Pq89N

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại link: https://bit.ly/3cZ5ggW

Kính gửi: Quý cổ đông,   HĐQT trân trọng triệu tập ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 18/3/2016, bắt đầu từ 8h00 và dự kiến kết thúc 12h00, tại Nhà hàng Cáp Treo Đà Lạt.   Nội dung ĐH: Xem xét nội dung Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2016.   Kính mời Quý cổ đông xem các văn bản có liên quan đến Đại hội kèm theo.   Ban tổ chức ĐH.     Trân trọng kính chào. Thiên Tường   Tải về Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2016

    Tải về Biên bản Đại hội Cổ đông bất thường 2016

Gọi ngay: (+84)98 1166 088