Booking – EN

  • Địa điểm khởi hành: 01 Lê Đại Hành, hoặc đón tại khách sạn
  • Thời gian bắt đầu chơi: 08h00 - 09h00 - 10h00
  • Thời gian kết thúc chơi: 13h00 - 14h00 - 15h00
Gọi ngay: (+84)98 1166 088