LANGBIANG - ĐỈNH RADAR
  /  Tin tức   /  THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
NICE DREAM HOTEL

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021 của Công ty. Các thông tin cần thiết về Công ty và Đại hội như sau:

1. Tên, địa chỉ, giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty:

 • Tên Công ty: Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận ĐKKD: số 5800271921, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 19/06/2018.

2. Thời gian và địa điểm họp:

 • Thời gian: Từ 08h00 sáng ngày 22/06/2021, dự kiến kết thúc vào 12h00 cùng ngày.
 • Địa điểm họp: Hội trường Công ty (số 01 Lê Đại Hành, Phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

3. Nội dung Đại hội:

 • Nội dung Đại hội được tóm tắt, được trình bày trong “Chương trình Đại hội” gửi kèm theo Thông báo mời họp này.
 • Hình thức tham dự: trực tiếp và trực tuyến (online).
 • Nội dung chi tiết và các văn bản liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên, kính mời Quý cổ đông xem trong trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ http://staging.dalattourist.com.vn/ tin-tuc/ từ ngày 01/06/2021.

4. Lưu ý:

 • Người dự họp phải xuất trình CMND/CCCD trước khi bước vào phòng họp.
 • Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác đi họp, xin có mẫu ủy quyền theo quy định pháp luật hoặc theo mẫu kèm theo.

Văn bản gửi kèm thông báo mời họp này:

 • Chương trình họp;
 • Mẫu văn bản ủy quyền dự họp;
 • Phiếu biểu quyết;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Ts. Đặng Quốc Chính


Post a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on