Blog

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi Quý cổ đông:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số cổ đông:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần có quyền biểu quyết:………………………………cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trân trọng

kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 (“Đại hội”)

được tổ chức như sau:Tên, địa chỉ, giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty:

1. Tên, địa chỉ, giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty:

  • Tên Công ty: Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng.
  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Lê Đại Hành, Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  • Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận ĐKKD: số 5800271921, do Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 04/01/2022.

2. Thời gian và địa điểm họp:

  • Thời gian: Từ 08h00 sáng Thứ Năm, ngày 12/05/2022, dự kiến kết thúc vào 11h30 cùng ngày.
  • Địa điểm họp: Hội trường Công ty (số 01 Lê Đại Hành, Phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

3. Nội dung Đại hội:

  • Nội dung Đại hội được tóm tắt, được trình bày trong “Chương trình Đại hội” gửi kèm theo Thông báo mời họp này.
  • Hình thức tham dự: trực tiếp.
  • Nội dung chi tiết và các văn bản liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên, kính mời Quý cổ đông xem trong trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ http://dalattourist.com.vn/tin-tuc/.

4. Lưu ý:

  • Người dự họp phải xuất trình CMND/CCCD trước khi bước vào phòng họp.
  • Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác đi họp, xin có mẫu ủy quyền theo quy định pháp luật hoặc theo mẫu kèm theo.

Rất mong Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để bảo đảm Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Văn bản gửi kèm thông báo mời họp này:

– Chương trình họp; _______________________________________________(đã ký)

– Mẫu văn bản ủy quyền dự họp;

– Phiếu biểu quyết;

Ts. Đặng Quốc Chính

_________________________________________________________________________________________________

Link download tài liệu:

Post a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on